Vacatures

Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele vacatures bij Impuls, Alcander en Welzijnsgroep. 

ALCANDER IS OP KORTE TERMIJN OP ZOEK NAAR:

Buurtopbouwwerkers (2 fte’s)


 • Functie:                  Buurtopbouwwerker
 • Ingangsdatum:    zo spoedig mogelijk
 • Aanstelling:           vooralsnog tot 31-12-2019 (verlenging behoort tot de mogelijkheden)
 • Functieschaal:      schaal 8

 

Algemene kenmerken

De Buurtopbouwwerker is een breed opgeleide professional die werkt op verschillende leefgebieden (met name tijdsbesteding, sociaal netwerk en maatschappelijke participatie) en binnen de daaraan gekoppelde disciplines. Ook werkt hij/zij vanuit het eigen expertisegebied Opbouwwerk. Hij/zij is gericht op het gezamenlijk oppakken en aanpakken van (complexe) lokale, sociale samenlevingsvraagstukken. Hij/zij zorgt voor het stimuleren van eigen kracht, talenten en mogelijkheden van bewoners/-groepen, ten behoeve van versterking van hun participatie in de buurt als zodanig en de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt in zijn geheel. Hij/zij ondersteunt en begeleidt bewoners/-groepen bij het vinden van eigen oplossingen voor hun vragen en bij het omgaan met knelpunten. Hij/zij zoekt hierbij de samenwerking met diverse formele en informele betrokkenen, zoals collega professionals, vrijwilligers en buurtbewoners.

Doel van de functie

Het laten ontdekken, inzetten en vergroten van de eigen kracht, de zelfstandigheid en de maatschappelijke participatie van bewoners/-groepen. Dit middels het bieden van ondersteuning bij inventarisatie en oplossing van een (complex) vraagstuk op het gebied van het sociaal domein. De buurtopbouw-werker levert daarmee een bijdrage aan de totstandkoming van een samenhangend aanbod aan voorzieningen in de buurt, waaraan in principe iedere buurtbewoners -ongeacht zijn/haar beperking- kan deelnemen. Ook levert hij/zij daarmee een bijdrage aan de buurtinfrastructuur, die de participatie van iedere burger -ongeacht zijn/haar beperking- bevordert.

Organisatorische positie

De Buurtopbouwwerker ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de betreffende organisatie-eenheid; hij geeft zelf geen hiërarchisch leiding.

Resultaatgebieden

 Contact en verbinding leggen met en tussen bewoners/-groepen

 • Oriënteert zich op bewoners/-groepen door het signaleren van behoeften en mogelijkheden, van sociale vraagstukken en in- en externe trends en ontwikkelingen in het sociaal domein.
 • Legt actief en passief contacten door zich te begeven onder de bewoners/-groepen en maakt zichzelf zichtbaar en toegankelijk.
 • Stimuleert bewoners/-groepen om onderling in contact te komen, relevante vraagstukken aan te pakken en (gezamenlijke) participatie in de buurt te bevorderen.
 • Fungeert als aanspreekpunt op het gebied van de sociale buurt infrastructuur en brengt onderlinge verbindingen tussen betrokkenen tot stand.

Resultaat: Verbindingen gelegd met en tussen bewoners/-groepen, zodanig dat hij de buurt kent en bekend, zichtbaar en toegankelijk is voor bewoners/-groepen en hun onderlinge contacten heeft gestimuleerd.

Faciliteren bij de inventarisatie van de ondersteuningsvraag

 • Helpt bewoners/-groepen bij het verhelderen, verwoorden, analyseren en bepalen van hun ondersteuningsvraag.
 • Achterhaalt de vraag achter de vraag door naar bewoners/-groepen te luisteren, vragen te stellen en hen te stimuleren om over de vraag, oplossingsmogelijkheden en mogelijke scenario’s mee te denken.
 • Vormt gezamenlijk een beeld van de krachten, behoeften, mogelijkheden, uitdagingen en belemmeringen van de bewoners/-groep zelf;

Resultaat: Bewoners/-groep gefaciliteerd bij de inventarisatie van de ondersteuningsvraag, zodanig dat zij zich in de vraag en bijhorende mogelijkheden/uitdagingen herkennen. Dit leidt tot een integrale aanpak.

Bewoners/-groepen ondersteunen bij een integrale aanpak

 • Ondersteunt en inspireert bewoners/-groepen bij de ontwikkeling van een integrale aanpak     -inclusief de te behalen doelen, benodigde middelen en werkwijze- uitgaande van hun eigen kracht en zelfregie.
 • Maakt afwegingen in de wijze van ondersteuning van bewoners/-groepen bij het realiseren van een integrale aanpak en treedt -afhankelijk van de situatie- motiverend, stimulerend, faciliterend, begeleidend, coördinerend of interveniërend op.
 • Ondersteunt de voorbereiding en uitvoering van groepsgerichte en/of collectieve activiteiten ter realisatie van de aanpak. Motiveert, stimuleert, faciliteert of begeleidt bewoners om de eigen mogelijkheden, krachten en knelpunten te ontdekken, te ontwikkelen en initiatieven te nemen.
 • Evalueert periodiek de aanpak met de bewoners/-groepen en stelt deze in samenspraak bij.
 • Rapporteert periodiek over de voortgang en legt in -en extern verantwoording af over de behaalde resultaten.

Resultaat: Bewoners/-groep ondersteund en geïnspireerd bij de ontwikkeling en realisatie van een integrale aanpak, zodanig dat de doelstellingen op basis van het principe van eigen kracht en zelfregie zijn behaald.

Professionele ontwikkeling borgen

 • Volgt en signaleert relevante ontwikkelingen en trends en vertaalt deze naar de eigen functie.
 • Bewaakt de eigen beroepsuitoefening, houdt kennis op het expertisedomein op peil en neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling.
 • Signaleert knelpunten, problemen, mogelijkheden en kansen ten aanzien van dienstverlening, processen en samenwerking in het sociaal domein.
 • Doet voorstellen en vertaalt deze naar het eigen werk, opdrachtgevers en samenwerkingspartners.
 • Onderhoudt een voor de uitvoering van de functie relevant in- en extern netwerk, zoals gemeenten, ondernemers en andere organisaties.

Resultaat: Professionele ontwikkeling geborgd, zodanig dat relevante kennis voor de uitvoering van de werkzaamheden actueel is en verbetervoorstellen leiden tot verbeteringen in diensten, processen en samenwerking.

Profiel van de functie

Kennis

 • Hbo werk- en denkniveau.
 • Kennis van sociaal agogische gebieden, zoals sociologie.
 • Kennis van het sociaal domein en de sociale buurt infrastructuur.
 • Kennis van effectieve interventies.
 • Kennis van en inzicht in de bewoners en ontwikkelingen in de maatschappij.
 • Kennis van groepsdynamische processen.

Specifieke functiekenmerken

 • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren, faciliteren, activeren en verbinden van de bewoners/-groepen en het bieden van empowerment.
 • Innovatief en ondernemend vermogen voor het signaleren en benutten van trends, ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden van de bewoners/-groepen en de sociale omgeving (out of the box).
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het verstrekken van informatie en het (mede) opstellen van benodigde stukken tekst voor een plan van aanpak.
 • Contactueel en communicatief vaardig.
 • Flexibiliteit om wendbaar te zijn bij een veranderende omgeving en wisselende omstandigheden, snel te kunnen schakelen en het eigen gedrag hierop aan te passen (verschillende rollen aannemen, zoals die van een ondersteuner, facilitator, luisterend oor of aanjager).
 • Analytische vermogen voor het vertalen van signalen en ontwikkelingen naar de behoeften in een buurt.

 

SOLLICITATIES VÓÓR 6 AUGUSTUS 2018 RICHTEN AAN:

Welzijnsgroep Parkstad Limburg, t.a.v. de heer A. Sluijs, Personeelsfunctionaris

Postbus 271, 6400 AG  Heerlen

 

Ter oriëntatie kan bij de receptie van Alcander de Raamopdracht 2018 van het team Buurtparticipatie van Alcander worden opgevraagd. De betreffende teammanager de heer K. van Kemenade is gedurende deze periode wegens vakantie afwezig.

 

 

       

 

Open sollicitatie

Wil je een open sollicitatie sturen?
Stuur dan je brief met CV naar de heer Alex Sluijs, hoofd Personeelszaken.

Impuls
T.a.v. de heer A. Sluijs
Postbus 271
6400 AG Heerlen

 

Impuls Kerkrade © 2015 - Creatief ontwerp door Marc Bijl - Technische realisatie door Xlab